TỰ GIỚI THIỆU

Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em ?

Bạn bè Tất cả

  • lingdezignlingdezign
  • dshungnvdshungnv
  • danchoi4muadanchoi4mua
  • fatefate
  • khongco123khongco123
  • thanhparkthanhpark

LƯU BÚT

Xem tất cả